วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ห้องเรียนแห่งอนาคต (5)
เล่าข้ามขั้นตอนที่สำคัญไปตอนหนึ่ง ก่อนหน้าที่ทางโรงเรียนจะได้มาซึ่งบทสรุปของพันธกิจและวิสัยทัศน์ของเป้าหมาย ครูใหญ่ท่านได้นำเอา ผลสำรวจทั้งหมด มาพูดคุยปรึกษาหารือกับเหล่าคุณครู ผู้เป็นทีมงาน แล้วทำบทสรุปทิศทางของการพัฒนาการเรียนการสอน ของโรงเรียน โดยยึดเป้าหมาย ตามจากที่ได้รับในรายงาย 

คุณครูใหญ่ สนับสนุนให้ครู และบุคคลากรของโรงเรียนได้ศึกษา The 7 habits of highly effective people ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้ที่ มีประสิืทธิภาพควรมี อุปนิสัย ๗ ข้อ ที่ผู้มีประสิทธืภาพสูง ควรมี คือ 

- Be Proactive หากจะสรุปคือ เป็นคนที่รับผิดชอบกับการกระทำของตน ไม่กล่าวโทษผู้อื่นเมื่อทำงานผิดพลาด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ว่าจะต่อหน้า หรือลับหลังคนอื่น 

- เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ มีการวาวแผนล่วงหน้า กำหนดเป้าหมาัยชัดเจน และสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ต้องตนเอง และส่วนรวม 


- ทำสื่งที่สำคัญก่อน รู้จักปฎิเสธสิ่งที่ไม่สำคัญ เรียงลำดับความสำคัญถูกต้อง จัดตารางเวลา และทำตามแผนที่กำหนด มีระเบียบวินัย 

- คิดแบบชนะ ชนะ ปรับสมดุลระหว่างความอยากได้ของเรา และ ความต้องการของคนอื่น หาทางออกที่ ทำให้ทุกๆฝ่ายพอใจ ลดความขัดแย้ง 

- เข้าใจผู้อื่นก่อน แล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรา รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และเข้าใจกรอบคิดของเขา ไม่ขัดจังหวะผู้พูด และตั้งใจฟังด้วยหูตา และใจ และกล้าพูดกล้าแสดงออกในสิ่งที่เราคิด 

-ผนึกพลังประสานความต่าง เห็นความสำคัญของจุดแข็งของผู้อื่น และเรียนรู้จากเขา ยอมรับความแตกต่าง สามารถทำงานกลุ่ม ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี 

- ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ ดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารที่ประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ และเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ไม่ใช่แต่จากห้องเรียนเท่านั้น ใช้กิจกรรมร่วมกับครอบครัว เพื่อนฝูง แบ่งเวลาช่วยเหลิอผู้อื่น และเมื่อทุกคน ได้เรียนรู้ในเรือ่งเดียวกัน พูดภาษาเดียวกันแล้ว ทุกๆคนก็มีความเห็นว่า คุณสมบัติพื้นฐานที่ควรปลูกฝังในตัวเด็กนักเรียนของโรงเรียน คือ อุปนิสัยเหล่านี้ ซึ่งถือว่า เป็นภาวะผู้นำที่สำคัญ จึงเป็นที่มาของ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ใหม่ ของโรงเรียน A.B. Coms Elementary School  ในตอนแรก แม้ว่าคุณครูทุกคน จะรู้ว่า การสร้างอุปนิสัย ๗ ข้อ ที่ผู้มีประสิทธืภาพสูงนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องทำ และเป็นพันธกิจของโรงเรียน แต่มีครูจำนวนมากมองไม่เห็นวิธีว่าจะจัดการอย่างไร และไม่เชื่อมั่นว่าจะทำได้สำเร็จ จึงมีการเริ่มต้นที่ครูและนักเรียนกลุ่มเล็กๆก่อนในเทอมแรกๆ แต่เมื่อเกืดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ก็เริ่มมีการขยายวงกว้างขึ้น กว้างขึ้น จนครอบคลุมทั้งโรงเรียน ในเวลาต่อมา 


เนื่องจากจุดเริ่มต้นของการคิดเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในโรงเรียนนี้ มาจากปัญหา ที่เยาวชนของสหรัฐอเมริกา เด็กมัธยม กลายเป็นพวกใช้กำลัง ทำร้าย และฆ่า เพื่อนร่วมชั้น และปัญหาที่ประเทศชาติ มีปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ในการทำงาน จุดที่เน้นมากจุดนึงของโรงเรียนนี้ ในการสร้างภาวะผู้นำในเด็กๆคือ เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม" จากการสำรวจของทางโรงเรียนในกลุ่มผปค. กลุ่มสังคม ธุรกิจ ก็พบว่า คนเก่งที่มาจากการแข่งขันนั้น ก็มีปัญหาด้านคุณธรรม และจริยธรรมมาก ความเก่ง ไม่ได้ช่วยให้มีคุณธรรมดีขึ้นเลย จุดมุ่งหมายแรกของโรงเรียน ก็คือ การเน้นด้านคุณธรรฒ การยกย่องให้เกียรติผู้อื่น การยอมรับในความแตกต่าง 


โดยเฉพาะ อย่างยิ่งด้านความแตกต่างนี้ หมายถึงว่า ทั้งครู และเพื่อนนักเรียน ยอมรับว่า เด็กแต่ละคนนั้น มีความแตกต่างกัน มีอัจฉรืยภาพกันคนละด้าน และต้องช่วยกัน หาอัจฉริยภาพเหล่านี้ให้เจอ เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ทำงานร่วมกัน และรับผิดชอบกันคนละอย่าง ตามความถนัดและอัจฉรืิยภาพเหล่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้พัฒนาศักยภาพเหล่านั้นให้มากที่สุด ลองฟังบทสัมภาษณ์ ความเห็นของผปค. ที่แบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกที่ลูกๆเรียนที่โรงเรียนนี้ดูนะคะ รวมทั้งบทสัมภาษณ์ของครูใหญ่ด้วย เกี่ยวกับจุดยืนของครู ที่มีต่อศิษย์
http://www.youtube.com/watch?v=5DM8HQxsMVU

ไม่มีความคิดเห็น: