วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ห้องเรียนแห่งอนาคต (4)
เมื่อ คุณครู มิวเรียล ครูใหญ่ของโรงเรียน ได้ข้อสรุปจากการสำรวจความต้องการของผู้ปกครอง ภาคธุรกิจและสังคม ของนักเรียน และของครู สิ่งแรกที่เธอทำ คือการตั้งเป้าหมายใหม่ ของโรงเรียน พันธกิจ (Mission) ของโรงเรียนนี้ ถูกทำเป็นป้ายขนาดใหญ่ คิดอยู่ที่ทางเดิิน และทั่วโรงเรียน เพื่อให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครู นักเรียน บุคลากร รับรู้และซึมซับว่า พันธกิจของโรงเรียนนี้ คือ


Our Mission
To Develop Leaders
One Child at a Time


เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ ที่แตกต่างกันในแต่ละคน

"ทุกวันนี้ เยาวชนถูกกดดันจากสื่อและเพื่อนให้เป็นในแบบที่เขาไม่ได้ต้องการจากส่วนลึกในใจ เขาเท่ได้ก็ต่อเมื่อทำบางสิ่งที่ถูกบอกให้ทำ เขาได้รับคำชมก็ต่อเมื่อใส่เสื้อผ้าตามกระแสหรือสังสรรค์กับคนบางประเภท บางคนได้รับการยอมรับจากคะแนนสอบที่สูง เรื่องเหล่านี้ ถือเป็นการสื่อข้อความที่น่าเศร้าไปสู่เยาวชนของเรา ผมคิดว่า การปล้นความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง และลักษณะเฉพาะตัวเป็นการปล้นอัตลักษณ์ที่เลวร้ายที่สุด"

หนังสือ "ผู้นำในตัวฉัน 
หลังจากกำหนด พันธกิจหลักของโรงเรียนใหม่ โดยยึดหลักการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเด็ก ทีมงานของโรงเรียน ได้ช่วยกันกำหนดกรอบการพัฒนา ภาวะผู้นำให้เหมาะกับเด็ก ๕ ขวบได้ จึงกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ที่เด็กนักเรียนเข้าใจได้ เปรียบเสมือนเป้าหมายและการกระทำที่เด้กๆจะมุ่งเน้นและยึดถือ ดังนี้


"วิสัยทัศน์ของโรงเรียนของเราคือ เพื่อใช้ชีวิต เพื่อรัก เื่พื่อนเรียนรู้ และเพืื่อสร้างอนุสรณ์ที่เป็นตำนาน

เราใช้ชีวิตด้วยการเป็นคนที่่ดีที่สุด เท่าที่เราจะเป็นได้

เรารักผู้อื่นด้วยการเอาใจใส่

เราเรียนรู้ด้วยความขยันหมั่นเพียรที่โรงเรียนและทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดเสมอ

เราสร้่างอนุสาวรีย์ที่เป็นตำนาน ด้วยการแบ่งปันเรื่องราวโรงเรียนของเราแก้ ผู้อื่น และพยายามสร้่างความแตกต่างในโลกใบนี้"


สิ่งที่น่าสนใจในการกระทำสองสิ่งแรก เพื่อปฎิวัติการเรียนการสอนในโรงเรียน เป็นเรือ่งน่าสนใจ ความคิดของคนเรานั้น เป็นตัวกำหนด ทิศทาง การกระทำของเรา การที่โรงเรียนนี้ มีความคิดชัดเจน เรื่องการสร้่งความแตกต่างในโลกใบนี้ จึงทำให้โรงเรียนนี้ต้องคิดใหม่ทำใหม่ เพื่อสร้่างเยาวชนที่มีคุณภาพแตกต่างไปจากเดิม แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนเล็กๆ ในชนบทของสหรัฐอเมริกา แต่ในหลายปีต่อมา โรงเรียนนี้ กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความแตกต่างให้กับระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเอง และอีกหลายประเทศทั่วโลก 

แม้ว่าจะเป็นโรงเรียน โนเนม ตัวเล็กๆ ก็สามารถเปลี่ยนแปลง ระบบได้ 

การที่โรงเรียนประกาศพันธกิจและวิสัยทัศน์ออกไป ให้คนได้รับรู้ คนในองค์กรได้รับรู้ชัดเจนว่าทิศทางการบริหารของโรงเรียนจะไปในทิศทางไหน ก็จะทำให้คนไม่เปะปะ และรู้ทิศทางที่จะพัฒนาไปด้วยกัน 

การที่เราคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ การเก็บไว้ในใจคนเดียว ไม่ประกาศจุดยืน และทิศทางให้ชัด ก็ยากที่จะมีพลัง เรียกร้องกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ การประกาศออกมา จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก 

ไม่มีความคิดเห็น: