วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ห้องเรียนแห่งอนาคต (3)
ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน ทางโรงเรียนได้ทำการสำรวจความต้องการของผปค. และของสังคม เช่นภาคธุรกิจ ภาครัฐว่า ผปค.และ ภาคสังคม มีความต้องการได้เด็กที่มีคุณสมบัติเช่นไร หรือ มีความคาดหวังอย่างไรกับเด็กๆ ได้ผลมาเป็นที่น่าสนใจ

"ผู้บริหารธุรกิจทุกวันนี้ ไม่พอใจพนักงานที่จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหาร หรือ แม้แต่ปริญญาเอกที่พวกเขาเพิ่งจ้างมาทำงาน เพราะคนเหล่านี้ขาดทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่รู้วิธีนำเสนองานขั้นพื้นฐาน ไม่รู้วิธีปฎิบัติตนบนพื้นฐานจริยธรรม ไม่รู้วิธีบริหารเวลาหรือการเป็นคนสร้างสรรค์ ยิ่งกว่านั้น คือ ไม่รู้วิธีการสร้่างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น มีความคิดสร้างสรรค์""กี่ครั้งแล้วที่ผมได้ยินพ่อแม่ที่คร่ำครวญถึงลูกที่จบชั้นมัธยมปลายว่า สอบแข่งขันเข้ามหาวืทยาลัยไ้ด้คะแนนดี แต่เขากลับไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตน ไม่พูดสื่อความคิดเห็นของตนออกมาหรือ ไม่เคารพผู้อื่น ไม่รู้วิธีวิเคราะห์การตัดสินใจ ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่จัดลำดับความสำคัญ ไม่แก้ไขปัญหาอย่างมีวุฒิภาวะ ตลอดจนไม่วางแผนการทำงาน"

- หนังสือ" ผู้นำในตัวฉัน" โดย Stephen R.Covey"ไม่ว่าไปที่ไหน ผมมักได้ยินผู้ปกครองพูดถึงปัญหาเดียวกันนี้ว่า "โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลง ฉันต้องการให้ลูกๆของฉัน รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่านี้ มีความสามารถด้านการตัดสินใจมากกว่านี้ และทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นที่มีภูืมิหลังต่างกันได้ ขณะเดียวกัน ฉันต้องการให้พวกเขาเป็นคนดี ซื่อสัตย์ มีมรรยาท มีความคิดเป็นของตนเอง เคารพผู้อื่น มีวินัย และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม"


- หนังสือ" ผู้นำในตัวฉัน" โดย Stephen R.Covey 


แต่ดูเหมือนพ่อแม่ในกทม. หลายๆครอบครัว ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ มีมรรยาทและเคารพผู้อื่น มีวินัยซะแล้ว แม้แต่การเข้าคิวก็ไม่เข้า แถมยังสอนลูกสอนหลาน และตัวเองก็แซงคิวด้วยค่ะ น่าละอายนะคะ ยังคิดล้าหลังอยู่มากทีเดียว 


มาดูความคิดเห็นของนายจ้างกันบ้าง 

ทักษะ 10 ประการที่นายจ้างต้องการ

- ทักษะการสื่อสาร (ทั้งการพูด และการเขียน)
- ความซื่อสัตย์ค่อตนเองและผู้อื่น
- ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม
- ทักษะการปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น
- มีแรงบันดาลใจ และมีทักษะการสร้างนวัตกรรม
- ยึดมั่นจริยธรรมสำหรับการทำงาน
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
-ทักษะการจัดระบบงาน
- มีึความคิดสร้างสรรค์

- หนังสือ" ผู้นำในตัวฉัน" โดย Stephen R.Covey"สิ่งแรกที่ผมพิจารณา ถ้าจะต้องจ้างพนักงาน คือ ทักษะต่างๆ ทักษะทำให้ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกเพืื่อเข้าสัมภาษณ์ แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาได้รับเลือกเป็นพนักงาน และทำงานที่นี่ได้ตลอดไปคือ คุณลักษณะ"

-ดอนนี เลน, ผู้บริหารระดับสูง บริษัทเอเนอร์ซอลฟ์


อ่านเรื่องนี้แล้วก็นึกถึง เรื่องราวของสตีฟ จอบส์ ตอนที่เค้าออกจากมหาวิทยาลัย ทั้งๆที่เรียนไม่จบ สารรูปก็ดูเลอะเทอะ เนื้อตัวมอมแมม สกปรก เพราะไม่อาบน้ำ และความชอบทำตัวเป็นฮิีปปี้ แต่เขาก็ได้รับเลือกใ้ห้ทำงานในบริษัทอาตาริ ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเกม ยักษ์ใหญ่ ในสหรัฐอเมริกา ด้วยทักษะ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของเขา เป็นที่ยอมรับ แม้ไม่มีใบปริญญา และถึงแม้เพื่อนร่วมงานจำนวนมาก จะไม่อยากทำงานกับเขา เพราะกลิ่นตัวและนิสัยส่วนตัว แต่เจ้าของบริษัทก็ให้เขาไปทำงานในกะกลางคืน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกระทบกระทั่งกับคนอื่น

จะเห็นว่า ทักษะนั้น มีความสำคัญ และจำเป็นสำหรับองค์กร มากกว่า ใบปริญญาเสียอีกมามองความต้องการของครูกันบ้าง


"ครูเองไม่ต้องการทำหน้าที่เพียงสักแต่ว่าสอนหนังสือ พวกเขาต้องการให้สิ่งที่สอนมีส่วนช่วยให้นักเีรียนประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ครูไม่ได้เพิกเฉยต่อสิ่งที่ผู้ปกครองและผู้นำทางธุรกิจต้องการ พวกเขาเองก็ปรารถนาในสิ่งเดียวกัน"


- หนังสือ" ผู้นำในตัวฉัน" โดย Stephen R.Covey แล้วเด็กๆเองก็มีความต้องการเช่นกัน

"สิ่งที่พวกเขาต้องการจากโรงเรียน คือ การศึกษาที่ดี การได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนๆ และสนุกสนานตามประสาเด็ก แต่สิ่งที่ต้องการเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด คือ จิตใจที่สงบ พวกเขารับรู้ได้ไวมาก ถ้าสิ่งเหล่านั้นหายไป"


- หนังสือ" ผู้นำในตัวฉัน" โดย Stephen R.Covey 
เมื่อทางโรงเรียน A.B.Coms Elementary School ได้ ทำการสำรวจและได้ผลเช่นนี้ จึงจัดการเรียนการสอนใหม่หมด เพื่อให้การเรียนการสอนนั้น สามารถตอบสนองความต้องการของเด็ก ผปค.สังคมได้

เดี๋ยวมาต่อค่ะ แล้วจะเล่าว่า เค้าจัดการเรียนการสอนใหม่อย่างไร ที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ได้ เป็นไอเดีย เป็นแบบอย่างได้ สำหรับทั้งพ่อแม่ ที่จะนำไปพัฒนาลูก หรือ ครู หรือ รร. แม้จะอยู่ชนบท...งไกล ขาดแคลน ทรัพยากรเพียงใด ก็ไม่ใช่อุปสรรคเลย

ไม่มีความคิดเห็น: