วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การประเมินอัจฉริยภาพของน้องแชง

ในฐานะแม่ ดิฉันเองก็ได้เฝ้าสังเกต และดูพัฒนาการของลูก เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพในตัวลูกทั้งสองเช่นกัน โดยเราจะสังเกตได้ด้วยตนเอง เมื่อเราได้ใกล้ชิด พูดคุย และสอนลูกด้วยตนเอง รวมทั้งจากการพูดคุยกับคุณครู เพื่อน และคนที่อยู่รอบๆตัวของลูก น้องแชงและน้องเชียร์นั้น มีบุคลิก นิสัย และความชอบ หลายๆเรื่องไม่เหมือนกัน แม้ว่าเราจะเลี้ยงดูมาด้วยกัน พ่อแม่เดียวกัน วัยก็ไม่ได้ต่างกันมาก เรียนโรงเรียนเดียวกัน แต่ลูกทั้งสองก็มีความเป็นปัจเจกบุคคล ที่แตกต่างกัน ในฐานะแม่ เราก็ต้องยอมรับและปรับวิธีการสอน วิธีการเลี้ยงดู เพื่อช่วยส่งเสริมลูกให้มากที่สุด แบบที่เขาเป็น

อัจฉริยภาพทั้ง 8 ด้าน หากเรียงลำดับนั้น แชงมีครบทุกด้าน แต่มากน้อยต่างกัน เรียงลำดับจากมากไป หาน้อยดังนี้ คือ

1. ด้านมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น
2. ด้านภาษาและการสื่อสาร
3. ด้านดนตรีและการจับจังหวะ
4. ด้านภาพและมิติสัมพันธ์
5. ด้านธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์
6. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
7. ด้านการเรียนรู้ตนเอง
8. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์

ในคนเราทุกคนนั้น ควรได้รับการพัฒนาทักษะทุกด้าน อย่างสมดุล อย่างน้อยให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและสมดุล แต่ในทักษะด้านที่เป็นจุดเด่น อาจจะมีการสนับสนุนต่อยอด ให้เป็นจุดแกร่งได้ ในขณะเดียวกัน จุดแกร่งในบางเรื่อง ก็อาจจะเป็นจุดที่ด้อยในบางครั้ง เช่น คนที่มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นดีมาก รู้จักแบ่งปัน เืือื้อเฟื้อ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น หากมีมากเกินพอดี ก็อาจจะกลายเป็นความทุกข์ เป็นช่องทางให้ถูกเรียกร้อง เอารัดเอาเปรียบ จึงเป็นความท้าทาย ที่พ่อแม่และครูจะสามารถหาวิธีชี้แนะให้เด็กๆรู้จักการพัฒนาที่พอดี ไม่โน้มเอียงมากเกินไป จนเกิดทุกข์ หรือละเลยทักษะที่จำเป็นด้านอื่นๆ

หลายๆครั้ง ดิฉันพบว่าทักษะที่ด้อยกว่า ทักษะด้านอื่นนั้น อาจจะไม่ได้มาจากการที่เด็กไม่มีอัจฉริยภาพในด้านนั้น เพียงแต่ทักษะด้านนั้น ยังไม่ได้ัรับการสนับสนุน หรือ พัฒนาอย่างจริงจัง ทำให้เด็กๆไม่มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านนั้น เช่นทักษะด้านคณิตศาสตร์ และตรรกะ เป็นทักษะด้านที่ดิัฉันไม่ได้เริ่มสนับสนุนลูกอย่างจริงจัง เมื่อมีการเริ่มพัฒนา ก็ดูเหมือนลูกจะทำได้ไม่เลวทีเดียว แต่ืัืัทักษะด้านทืี่ลูกทำได้ดี 3 ด้าน นั้น คือ เรื่อง มนุษยสัมพันธ์ ด้านภาษา และดนตรี เป็นด้านที่ดิฉันส่งเสริมลูกมาตั้งแต่เล็ก ทำให้เขามีการพัฒนาทักษะด้านนั้นได้ดีมากกว่าด้านอื่นๆ ที่่ได้ัรับการพัฒนามาทีหลัง

หากมาดูน้องเชียร์ลูกคนเล็ก โดยพื้นฐานแล้วน้องเชียร์ มีการพัฒนาทักษะด้าน ดนตรี และมิติสัมพันธ์ได้ดีกว่าน้องแชง ซึ่งเป็นมาจากนิสัยพื้นฐานที่ชอบและสนใจด้านนี้เป็นพิเศษ แต่น้องแชงจะมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารดีกว่าน้องเชียร์ จากนิสัยและความสนใจที่ต่างกันแต่เด็ก

แต่โดยรวม ทักษะเด่นของลูกทั้งสอง ในการเรียงลำดับการพัฒนา ก็จะประมาณนี้ไม่ต่างกัน

ไม่มีความคิดเห็น: